شعر رمز دل تقدیم به شما

                       رمز دل

دوش بــا خــود سخنی می گفتم

 

                   ســخن از عــارف جــان مـیـگفتم

 

گفتم از عـشـق و دل و مــحرم راز

 

                  از می و مسـتـی و رنـدی و نـمـاز

 

گــفــتــم از آن سـرو در راه خـــــدا

 

                  از دیــار غــربـت عــشــق و بـــلــا

 

در خـضـوع چـون قمری پرکنده بال

 

                   وز خشوعش عاشقان آزرده حال

 

گـــر بـه لــب بــنــوازد آن در گـــران

 

                   در بیانـش فـاش گوید صد نـهــان

 

از بـیـانـش خـارهـا پـر مـی شــود

 

                    وز  کـلــامـش زنـدگی تر میشود

 

بشنو از من من شنیدم خود از او 

 

                    رمز عـشـاق کــهــن را در سـبـو

 

عـیـن و شـیـن قــاف باشد رمز دل

 

                   دل چه باشد در من بی آب و گل

 


شاعر :سجادکشاورز

/ 1 نظر / 14 بازدید
JAVAD TH 1

خیلی قشنگ بود دست درد نکنه. چند تا ترانه برای ما بگو بخونیم دیگه.[دست][دست]