دل نوشته من

به نام خالق زیبایی ها

 

مینشینم در بی قراری هایم و برمیخیزم از برای ادامه امال های امروز و فردا.قلم را در دست میگیرم و مینویسم:

الف -ب - پ - ت- ث- ج ........-ی .

به حرف «ی» که میرسم یادم میافتد که انگار همین دیروز بود که داشتم الفبای زندگی را می اموختم .دیروز که گذشت .امروز هم که تمام شد .برای فردا برنامه میچینم تا هر ثانیه ام زیبا باشد...

بدان که:

به هر ثانیه ای اموختنی واجب و به هر اموختنی تفکری لازم و به هر تفکری شکری و به هر شکری ....شکری .

زندگی همین حالاست. زندگی همین جاست .زندگی ادامه دارد تا زمانی که ادامه دارد تفکر زیبا زیستن.

زیبا زیستن چیست؟

این را دیروز از او پرسیدم....

جواب داد :

باید تجربه کرد زیبا زیستن را تا بنشیند در اعاق وجود لذت زیبایی و عشق.

گفتم :چگونه تجربه کنم؟

باز هم همان جمله معروفش را گفت ...

                                                                « خودت را پیدا کن »

/ 3 نظر / 17 بازدید
آوا

عالی بود[گل] آفرین[لبخند]